"Orpheus" by Dimitris Sykias at the Greek National Opera. With Anna Alexopoulou, Elena Marangou, Margarita Syngeniotou and Michalis Katsoulis

Slideshow