"Orpheus" by D. Sykias at the Greek National Opera (with Margarita Syngeniotou, Anna Alexopoulou & Michalis Katsoulis)

Slideshow